کور پانه / ادب / روغتیا / ستاسو د ملا تېر شپږ دښمنان لري

ستاسو د ملا تېر شپږ دښمنان لري


د ملاتېر په خپل جوړښت کې له ۳۳ هډوکو یا مهرو څخه جوړل شوی دی چې د نخاع څخه ساتنه کوي یاد هډوکې یو کس ته د دي اجازه ورکوي چې په نورمال ډول تاور راتو، توغ او سیده شي، د ملاتېر هره برخه خپله ځانګړې دنده لريي. دې لېکنه کې مو تاسو ته د هغه مواردو په اړه ویلي چې د ملاتېر لپاره زیان او ګټې لري.

هغه کړنې او حالتونو چې د ملاتېر ته ډېر زیان لري:

د خېټې غټېدل

خراب ویده کېدل

د ماشومانو ډېر غېږ کې نیول

په پښوو کېناستل

اوږدې مودې لپاره اودریدل

د درندو شیانو اوچتول

هغه شپږ شیان چې د ډاکټرانو په وینا د ملاتېر ته ډېره ګټه لري:

د لمر وړانګې

استراحت

سپورټ کول

د خوړو مناسب ریژیم

پر نفس باور

ملګري

. موسی وياند

دا هم ولولئ

که غواړئ د سترګو دید مو کم نه شي حتما یې ولولئ!

له شک پرته مونږ په اګاه یا نا اګاهانه ډول داسې عادتونه خپل کړي چې …